ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Олексій Олександрович Полєтаєв

Анотація


Статтю присвячено оцінці якості послуг Інтернет-трейдингу, що надаються фінансовими посередниками на ринку цінних паперів, шляхом використання методу кваліметрії. Розроблено методику визначення інтегрального показника якості фінансової послуги за 15 критеріями. Складено відповідний рейтинг посередників. Надана інтерпретація отриманих результатів.

Ключові слова


якість фінансових послуг; фінансові посередники; ринок цінних паперів; метод кваліметрії

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Азгальдов Г. Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов , Э. П. Райхман ; [под ред. А. В. Гличева]. – М. : Издательство стандартов, 1973. – 171 с.

 

2. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : [підручник] / М. Т. Білуха. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.

 

3. Большая советская энциклопедия : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rubricon.com/bse.

 

4. Брегеда О. Послуги як продукт банківської діяльності / О. Брегеда // Банківська справа. – 2003. – № 6. – С. 73.

 

5. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. для ВУЗів / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – К. : ЦУЛ, 2004. – 212 с.

 

6. Колосок В. Застосування принципів кваліметрії до комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.vesna.org.ua/txt/sxid/econ_2004.doc.

 

7. Кохановский В. П. Философия и методология науки : [уч. для вузов]. / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 576 с.

 

8. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : [навч. посібн.] / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. –206 с.

 

9. Лудченко А. А. Основы научных исследований : [учеб. пособ. / под. ред. А. А. Лудченко]. – К. : Знання, 2000. – 114 с.

 

10. Показники якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id= 958&Itemid=272.

 

11. Полєтаєв О. О. Послуги фінансових посередників: теоретико-методологічний аспект / О. О. Полєтаєв // [Наукові праці: Науково- методичний журнал]. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007 – (Економічні науки). Т. 64. – Вип. 51. – 2007. – С. 97–100.

 

12. Порядок проведення сертифікації готельних послуг за ДСТУ 4268:2003; ДСТУ 4269:2003 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.hgcsms.kharkov.ua/ukr/sert/sert_usl/por_hotp.php.

 

13. Розвиток громадянського суспільства через громадянську освіту : навчальна програма для рахункової палати України (короткий опис методів) [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.icps.ukrindex.com/ukr/filesarhiv/655/ac_analitic_methods_ukr.doc.

 

14. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності : [підручн. для вузів] / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с.

 

15. Яндекс-словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://encycl.yandex.ru/dict/bse.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.