ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Вікторія Лопатіна

Анотація


У статті досліджено існуючі підходи щодо трактування поняття «виробничі запаси» у вітчизняній та зарубіжній літературі для поглиблення та уточнення його сутності.

Ключові слова


матеріальні активи; матеріальні ресурси; виробничі ресурси; матеріальні цінності; запаси; виробничі запаси

Повний текст:

PDF

Посилання


Багрій П. І. Економічний словник / П. І. Багрій, С. І. Дорогунцов. – Гол. ред. Укр. Радянська енциклопедія Академії наук УРСР, 1973. –

с.

Бородкин А. С. Учет в объединении и предприятии / А. С. Бородкин, М. А. Шевчук. – К. : Техника, 1978. – 174 с.

Бухгалтерский учет / [Безруких П. С., Кашаев А. И., Рогулин Д. А. и др.] ; под ред. П. С. Безруких. – [2-е изд.]. – М. : Финансы и

статистика, 1983. – 375 с.

Макаров В. Г. Теория бухгалтерского учета / Макаров В. Г. – [2-е изд.]. – М. : Финансы, 1975. – 295 с.

Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. [для студ. вищ. навчальних закладів] / Бутинець Ф. Ф. – [3-тє вид.]. – Житомир :ПП «Рута», 2003. – 444 с.

Грабова Н. М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках : навчальний посібник [для студ. вищ. навчальних закладыв] / Н. М. Грабова, Ю. Г. Кривоносов. – К. : АСК, 2006. – 416 с.

Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М. В. Кужельний, В. Г. Лінник. – К. : КНЕУ,

– 576 с.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : [навчальний посібник] / Сопко В. В. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с.

Пушкар М. С. Фінансовий облік / Пушкар М. С. – Т. : Карт-Бланш, 2002. – 628 с.

Новодворский В. Д. Бухгалтерский учет производственных ресурсов (Вопросы теории и практики) / Новодворский В. Д. – М. :

Финансы и статистика, 1989. – 284 с.

Либерман Л. В. Учет материальных ценностей / Либерман Л. В. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 107 с.

Петрова В. И. Бухгалтерский учет на машиностроительном предприятии / В. И. Петрова. – М. : Машиностроение, 1981. – 384 с

Дубініна М. В. Сутність виробничих запасів як складової частини процесу виробництва / М. В. Дубініна // Тенденції та закономірності

розвитку обліково-аналітичного забезпечення в Україні : Тези доповідей на вузівської науково-практичної конференції. –Миколаїв :

НУК, 2007. – 156 с.

Залевська О. Контроль і ревізія збереження і використання матеріальних цінностей / О. Залевська // Бухгалтерський облік і аудит, 1996, № 8. − С. 13-14; № 9. − С. 10–12.

Колосок А. М. Проблемні питання обліку і списання матеріальних цінностей / А. М. Колосок // Актуальні проблеми економіки. − 2011,

№ 10. − С. 229–233.

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ. Затверджено Наказом Державного

казначейства України та Міністерства економіки України 10.08.2001 № 142/181. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5

вересня 2001 р. за № 787/5978 (Витяг) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lib.kherson.ua/dose1-11.htm.

Бондаренко Н. О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Н. О. Бондаренко,

В. Д. Понікаров, С. М. Попова. − К. : Центр навчальної літератури, 2004. − 299 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навчально-практичний посібник / [Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін.]. − К. : Центр учбової літератури, 2010. − 536 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebooktime.net/book_12_glava_

_5.1.1._Економічна_с.html.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами та доповненнями.

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99, № 996-14-ВР.

МСФО 2. Запаси (IAS 2. Inventories) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua/document/92420/МСБО_2.pdf.

Шара Є. Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах та організаціях : навчальний посібник / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко,

Л. І. Жидеєва. – Київ : «Центр учбової літератури», 2011.

Річард Д. Ірвін, Інк. Фінансовий облік / Річард Д. Ірвін, Інк. ; [авторизований переклад з англійського видання : О. Мінін, О. Ткач]. − 1993, 1997.

Мус Г. Бухгалтерский учет : основы – задания – решения : учеб. пособ. / Г. Мус, Р. Ханшманн. ; [пер. с нем. С. Лобачевской]. – К. :

КНЕУ, 2000. – 368 с.

Коваленко А. М. Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики / [за ред. А. М. Коваленко]. – Дніпропетровськ : ВКК «Баланс- Клуб», 2006. – 1024 с.

Хэндриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета / Э. С. Хэндриксен, М. Ф. Ван Бреда ; [пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова]. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Велш Г. А. Основи фінансового обліку / Г. А. Велш, Д. Г. Шорт. ; [пер. з англ. О. Мінін та О. Ткач]. – К. : Основи, 1997. – 943 с.

Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений / Дэниел Миддлтон ; [пер. с англ. И. И. Елисеевой]. – М. :

Издательское объединение «ЮНИТИ», 1997. – 408 с.

Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посібник / В. Д. Шквір, А. Г. Завгородній, О. С. Височан. – Львів :

Видавництво університету «Львівська політехника», 2003. – 268 с.

Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посібник / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. − К. : КНЕУ,

− 187 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.