МЕТОДОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Ю. К. Тараненко

Анотація


Запропоновано концепцію розробки методології підвищення ефективності організації заочно-дистанційного навчання шляхом вдосконалення теорії та методології комплексного використання спеціалізованих інформаційних технологій і новітніх засобів та технік навчання і комп’ютерного тестового контролю із мінімальними технологічними витратами.

Ключові слова


методологія підвищення ефективності; заочно-дистанційне навчання; інформаційні технології; техніка навчання; тестовий контроль; мінімальні технологічні витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена Міністром освіти України від 20.12.2000 р.

Постановлением КМУ №1494 от 23.09.2003 года утверждена «Программа развития системы дистанционного обучения на

-2006 годы» приказом МОНУ № 802 от 04.12.2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www/ URL: http://www.ntukpi.kiev.ua.

Іванов С. Система дистанційної освіти в Україні : сучасні напрями розвитку [Текст] / С. Іванов, П. Борсук, С. Дичковський //

Гуманітарні науки. – 2002. – № 2. – С. 12–19.

Пантелеева Т. В., Затонский А. В. Система дистанционного обучения как элемент информационной системы ВУЗа.: [текст] /

Т. В. Пантелеева, А. В. Затонский // Журнал «Фундаментальные исследования». – 2007. – № 12(42). − С. 231–234.

Монахов В. М. Проектирование современной модели дистанционного образования / В. М. Монахов // Педагогика. – 2004, № 6. – С. 11–21.

Демидов Д. Г. Разработка модулей автоматизации процессов обучения с использованием интернет [текст] / Д. Г. Демидов // Вестник МГУП, № 6. – Москва. – 2008. – С. 50–51.

Свинторжицкая И. А. Методологические и педагогические основы человеческого измерения информационных технологий

дистанционного обучения в высшей школе: дисс. ... доктора педагогических наук : 13.00.06 / Свинторжицкая Ирина Андреевна; [Место защиты: Ростов-на-Дону] – Нижний Новгород, 2001. – 313 с.

Иванов В. А., Удалова И. Б. Дистанционное обучение – наиболее перспективная форма заочного образования : [текст] / В. А. Иванов,

И. Б. Удалова // Самостоятельная работа студентов в условиях современной информационной среды : тезисы докладов Всероссийской научно-методической конференции. – Н. Новгород, 1998. – С. 8–10.

Полат С. Методология определения эффективности дистанционной формы обучения [Электронный ресурс] / С. Полат. – Режим

доступа : www/ URL: http://www.itecp.ru/sitedo/library/libraryonline/ uplearn/index.php?SECTION_ID= 239& ELEMENT _ID =1804.

Ризун Н. О. Эвристический алгоритм совершенствования технологии оценки качества тестовых заданий / Н. О. Ризун «Східно-

Європейський журнал передових технологій», № 3/11 (45), 2010 р. – С. 40–49.

Ризун Н. О. Концепция построения экспертной системы поддержки принятия решений по управлению учебным процессом в ВУЗе /

Н. О. Ризун // Вісник НТУ «ХПИ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – Харків : НТУ «ХПІ». –

– № 17. – С. 135–142.

Тараненко Ю. К. Спосіб проведення комп’ютерного тестування знань студентів [текст]: патент на корисну модель 58657 Україна: МПК G06F 7/00; Замовник та патентовласник: Тараненко Ю. К., Ризун Н. О. – № u 2010 09376, заявл. 26.07.2010, опубл. 26.04.2011, Бюл.

№ 8, 2011 р. – 14 с.

Тараненко Ю. К., Ризун Н. О. Спосіб виміру рівня знань учнів при комп’ютерному тестуванні [текст]: патент на корисну модель

№ 51559 Україна: МПК G06F 7/00; Замовник та патентовласник: Тараненко Ю. К., Ризун Н. О. – № u 200913726, заявл. 28.12.2009,

опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14, 2010 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.